Detail nákupního koše
Objednávky odeslané do 12,30 hod expedujeme v den objednání !!!

Pokud se neodhlásíte z účtu, měl by vás prohlížeč při příští návštěvě automaticky přihlásit a zobrazit vám i obsah neodeslaného košíku.

Poznámka k objednávce:
Vaše číslo objednávky:

Doprava a platba

Způsob dopravy:
Způsob úhrady:
Cena přepravy: Cena přepravného u platby dobírkou: 105,- Kč bez DPH (1 balík do 30 kg)
Cena přepravného u platby převodem: 85,- Kč bez DPH (1 balík do 30 kg)

Dodací adresa (upravit)

Název firmy
(jméno a příjmení):
Kontaktní osoba:
Ulice č.p.:
Město:
PSČ:
Stát:

 

Obchodní podmínky

Pikron s.r.o., Pražská 3347/46a, 400 01 Ústí nad Labem, platné od 25. 5. 2018 

 

 

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1   Tyto obchodní podmínky (dále OP) jsou vydávány v souladu s ustanovením
§ 1751 občanského  zákoníku  č.89/2012 sb. a jsou součástí spotřebitelské nebo
kupní  smlouvy  uzavřené  v písemné  nebo  jiné  formě mezi  PRODÁVAJÍCÍM  a
KUPUJÍCÍM  a  platí pro nákup  v rámci  běžného  prodeje nebo  prostřednictvím
internetového  obchodu  prodávajícího  provozovaného  na internetové  adrese
http://www.pikron.cz/e-shop (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2   OP zohledňují  rozdílná  práva a povinnosti  pro kupující, kteří  vystupují ve
vztazích  s  prodávajícím  jako  kupující  spotřebitel  (dále   jen  „spotřebitel“)  dle
419  Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský  zákoník  i  kupující  podnikatel   (dále  jen
„podnikatel“) dle §420 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Tyto  OP  také  obsahují  "Reklamační  řád"  a  "Poučení spotřebitele o právu  na
odstoupení od kupní smlouvy".

 

Prodávající

 

Prodávajícím   je   společnost   Pikron s.r.o.,   IČ:  47283777,   se  sídlem  Pražská
3347/46A, zapsaná v OR  vedeném okresním soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 2921. Telefon: +420475209587, e-mail: prodej@pikron.cz.

 

Kupující spotřebitel

 

Spotřebitelem  je   fyzická  osoba,  která  při  uzavírání  a  plnění  kupní  Smlouvy
s  prodávajícím nejedná  v rámci své  obchodní nebo  jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci  samostatného výkonu  svého  povolání.   Prodávající  požaduje po spotřebiteli  pouze takové  jeho osobní údaje,  které  jsou nutné  pro účely plnění smlouvy a pro bezproblémové vyřízení objednávky.

 

Kupující podnikatel

 

 1. osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
 2. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
 3. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění
  podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.),
 4. osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence
  podle zvláštního předpisu.

 

1.3   Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně  neupravené těmito OP se
řídí  příslušnými   ustanoveními   občanského  zákoníku  č.  89/2012  Sb., zákona
o  ochraně  spotřebitele  č. 634/1992 Sb.,  oba v platném znění,  jakož  i předpisy
souvisejícími.   Individuální   smlouva  prodávajícího  s   kupujícím  je  nadřazena
těmto OP.

 

1.4   Tyto  OP  nabývají platnosti  a účinnosti dne 25. 5. 2018 a jsou k dispozici ke
stažení  taktéž na webových stránkách  společnosti.  Znění OP může  prodávající
kdykoliv měnit, např. při změně provozních podmínek nebo při změnách obecně
závazných  právních  předpisů.   OP  pak  pozbývají  platnosti  a  účinnosti  dnem
nabytí   účinnosti   OP   pozdějších.   Pro  vztahy  prodávajícího  a   kupujícího   je
rozhodující  znění  OP   uveřejněných   na  webovém  rozhraní  obchodu   ke  dni
uzavření kupní smlouvy.

 

 

 

 

2. Oznámení o ochraně osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů, ke kterému NENÍ VYŽADOVÁN váš souhlas

 

2.1   Pokud máme  uskutečnit objednávku  nebo plnit smlouvu,  požadujeme od
našich  zákazníků  osobní  údaje,  které  jsou  nezbytné  pro   zpracování  těchto
dokladů.  V  tom  případě  požadujeme  osobní  údaje  od zákazníka  na  základě
oprávněného zájmu dle čl. 6 odst.1 písm b) GDPR a pro zpracování těchto údajů
nevyžadujeme souhlas zákazníka.

 

2.2   Pokud uskutečníme přijetí  objednávky  nebo  plnění smlouvy,  jsme vázáni
právními normami k dočasnému uchování poskytnutých osobních údajů. V tom
případě jsme poskytnuté osobní údaje také zpracovali  na základě oprávněného
zájmu  a opět  není třeba  od zákazníka  vyžadovat souhlas s jejich zpracováním.
Jsme  vázáni  především zákonem  č. 235/2004 Sb., o DPH,  ve  znění  pozdějších
předpisů,  zákonem  č.  586/1992  Sb.,  o  daních  z  příjmů,  ve znění  pozdějších
předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.3   Bez  udělení  souhlasu  zákazníka  jsme  i oprávněni mu zasílat obchodních
sdělení  ve  smyslu  § 7 odst. 3   zákona  č. 480/2004 Sb.,  o   některých  službách
informační  společnosti  týkající  se obdobných  produktů  a  služeb  v souvislosti
s  již  uskutečněným prodejem  a to i za  předpokladu,  že zákazník  využití svého
kontaktu  již  při jeho  poskytnutí  nebo  uzavření  smlouvy  neodmítl.  V  každém
obchodním  sdělení  má  také náš  zákazník  možnost,  jednoduchým  způsobem
odmítnout  souhlas  s využitím svého  elektronického  kontaktu  k těmto účelům.

 

2.4   Zákazník bere na vědomí, že bez poskytnutí níže uvedených osobních údajů nejsme schopni uskutečnit přijetí objednávky a plnění smlouvy.

 1. jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího podnikatele,
 2. dodací adresu, případně adresu sídla firmy,
 3. IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,
 4. telefonické a e-mailové spojení,

 

Zpracování osobních údajů, ke kterému JE VYŽADOVÁN váš souhlas

 

2.5   Účelem zpracování vašich osobních údajů na  základě vašeho souhlasu  je
zasílání obchodních sdělení. Několikrát do roka těmito  sděleními informujeme
naše zákazníky o zajímavých a nových produktech, cenových úpravách  a jiných
důležitých  obchodních   změnách.   Souhlas  se  zpracováním  vašich  osobních  údajů  nám  můžete  udělit  nebo  kdykoliv  odebrat  ve správě  vašeho  účtu na
našich webových stránkách  www.pikron.cz. Před tímto souhlasem  musíte  být
také seznámeni  s  dokumentem  „Zásady  ochrany  osobních  údajů“,  který   je
u tohoto zaškrtávacího políčka souhlasu přiložen.

 

 

 

 

3. Charakteristika nabízeného zboží

 

3.1   Společnost   Pikron  s.r.o.   nabízí  průmyslové  zboží.   Jedná  se  především
o   prvky  a   příslušenství   řemenových  a   řetězových   pohonů,   těsnící   prvky,
hydraulické  a průmyslové  hadice  a různé  pryžové výrobky.  Například řemeny
klínové, ozubené, ploché, žebrové, řemenice a upínací pouzdra,  těsnící  kroužky,
hydraulické manžety, ploché pryže, silentbloky, hydraulické hadice a pod.

 

 

 

 

4. Objednávka a prodej

 

4.1   K objednání a následnému prodeji zboží kupujícímu může docházet v rámci
běžného prodeje nebo prostřednictvím webového rozhraní obchodu.
Zboží je možno objednat následujícími způsoby:

 1. přes webové rozhraní obchodu,
 2. e-mailem,
 3. telefonicky,
 4. osobně.

 

Běžný prodej

 

4.2   Běžný  prodej  probíhá  formou předání  nebo zaslání objednávky  ze strany
kupujícího  prodávajícímu.  Kupní  smlouva  je  uzavřena  v  okamžiku,  kdy je  na
elektronickou  adresu  kupujícího   doručeno   potvrzení  objednávky   ze   strany
prodávajícího.  Obdržení  objednávky  učiněné  osobně   prodávající   kupujícímu
potvrdí vystavením písemného potvrzení.

 

Prodej v rámci webového rozhraní obchodu

 

4.3   Nákupy v  rámci webového  rozhraní obchodu lze  provádět  bez  registrace,
pouze  vyplněním  předepsaných nezbytných údajů pro odeslání  zboží  nebo na
základě přihlášení ke svému uživatelskému účtu.

 

4.4   Při  registraci ke svému účtu  je kupující povinen  uvádět  všechny  své údaje
správně a při jakékoliv změně těchto údajů je povinen  je aktualizovat, jinak nese
odpovědnost  za případné  nesprávné dodání, apod.  Údaje  uvedené   kupujícím
v  uživatelském účtu  při  objednávání  zboží  jsou  prodávajícím   považovány  za
správné.

 

4.5   Přístup   k   uživatelskému  účtu    je    zabezpečen   uživatelským    jménem
a heslem. Kupující  je  povinen  zachovávat   mlčenlivost   ohledně  přístupových
informací a  bere na vědomí,  že prodávající  nenese  odpovědnost  za  porušení
této povinnosti a  za neoprávněné užití  přístupových informací k uživatelskému
účtu.

 

4.6   Kupující  bere  na  vědomí,   že  uživatelský   účet   nemusí   být   dostupný
nepřetržitě,  a  to   zejména   s   ohledem  na   nutnou   údržbu   hardwarového
a softwarového vybavení prodávajícího nebo třetích stran.

 

4.7   Umístění  nabízeného  zboží  prodávajícím  na  webové  rozhraní obchodu
se  považuje  pouze  za návrh  na  uzavření  kupní smlouvy.  Kupní  smlouva  je
uzavřena až v okamžiku, kdy  je na  elektronickou adresu  kupujícího doručeno
potvrzení  přijetí  objednávky  ze  strany  prodávajícího.   Toto   potvrzení   není
doručováno  ihned  po  odeslání  objednávky,  ale  až  po kontrole a zpracování
objednávky pracovníkem odbytového oddělení prodávajícího.

 

4.8   Webové    rozhraní    obchodu   obsahuje   selektované    seznamy    zboží
nabízeného  prodávajícím  k  prodeji.  Pokud  je  kupující  přihlášen  ke  svému
uživatelskému účtu,  je cena u jednotlivých položek  uvedena včetně  případně
sjednané slevy. Pokud není  kupující  přihlášen  ke svému účtu,  jsou u položek
uvedeny ceny základní.

 

4.9   Ceny uvedené u  jednotlivých položek  zboží  zůstávají v platnosti  po dobu,
kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není
omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu individuálně.

 

4.10   Po  označení   alespoň  jedné  položky   zboží   k   objednání,   po  kontrole
uživatelského  účtu  nebo údajů  o kupujícím,  které  byly zadány při nákupu bez
registrace, po seznámení kupujícího s náklady spojenými s balením a doručením
zboží a po zvolení  povoleného způsobu  dodání a  způsobu platby, je umožněno
kupujícímu odeslat objednávku.

 

 

 

 

5. Uzavření smlouvy

 

5.1   Předmětem  kupní  smlouvy  je  závazek  prodávajícího  dodat  kupujícímu
jím  objednané  zboží  a  umožnit  kupujícímu  nabýt  vlastnické  právo  k  nim a
předmětem   je   také   závazek  kupujícího   zaplatit    prodávajícímu   za   zboží
sjednanou kupní cenu.

 

5.2   Smlouva  je uzavřena,  jakmile si strany ujednaly její obsah.  Dle těchto OP
je při běžném prodeji  zaslána objednávka  ze strany kupujícího prodávajícímu.
Kupní   smlouva   je  uzavřena  v  okamžiku,  kdy  je  na   elektronickou   adresu
kupujícího   doručeno   potvrzení   objednávky   včetně   změní   OP   ze   strany
prodávajícího.

 

5.3   Při objednávce  z  webového  rozhraní nelze  uskutečnit  objednávku  bez
potvrzeného  souhlasu   s  OP.   Při   jakémkoliv   způsobu   objednání,   tedy   i
z webového rozhraní, vždy  pošle prodávající  kupujícímu  e-mailem  potvrzení
přijetí objednávky včetně znění platných OP.  Tím  je uzavřena  kupní smlouva.

 

5.4   Jako uznání  a  uzavření   kupní   smlouvy  dle  těchto OP platí,  pokud  při
přímém   prodeji    na   prodejně    přijme   kupující    zboží   od   prodávajícího.

 

5.5   Dodané  zboží   zůstává  ve  vlastnictví  prodávajícího  a  kupující   nabývá
vlastnictví  ke  zboží  až  po zaplacení  celé  kupní ceny  zboží,  a  to  ve  smyslu
platných ustanovení  občanského  zákoníku.  Kupující  umožní  prodávajícímu
plnění povinností  v  souladu  s  kupní  smlouvou,   k  čemuž  vyvine  veškerou
potřebnou součinnost.

 

 

 

 

6. Změna, ukončení a odstoupení

    od smlouvy

 

Změna a ukončení smlouvy

 

6.1   V případě změny  objednávky je  takto změněná objednávka  závazná  pro
obě strany okamžikem  potvrzení změny objednávky  prodávajícím. Prodávající
není povinen  akceptovat  změnu  objednávky v okamžiku, kdy  již  předal zboží
dle  původní   objednávky  přepravci,  zboží  upravil  na  přání  zákazníka  nebo
objednal výrobu neskladového zboží.

 

6.2   V případě  úplného  zrušení  již potvrzené objednávky  kupujícím  a to  i po
výše  zmíněné  důvodné  neakceptaci   změny  závazné  objednávky   ze  strany prodávajícího v bodu 6.1,  může prodávající  po  kupujícím  požadovat  smluvní
pokutu  (storno poplatek)  ve  výši 10%  z  ceny  zboží. Úhradou smluvní pokuty
není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

 

6.3   Prodávající může odstoupit od smlouvy  v případě, že objednané plnění se
stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na
trh dostupný  prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na
straně prodávajícího.

 

6.4   Prodávající  může  zrušit  objednávku  a odstoupit  od smlouvy,  dojde-li  k
výrazné  změně kupní ceny,  za kterou prodávající  od dodavatelů zboží získává,
kdy  tato změna  nebyla prodávajícímu  známa v době potvrzení objednávky.  V
případě,  že dojde k  objednání  kupujícím  za  chybně  stanovenou  cenu  (cena
neodpovídá ceně obvyklé)  je prodávajícím  kupujícímu  objednávka  zrušena  a
nabídnuta možnost objednat zboží za cenu obvyklou  s cenovým zvýhodněním.
Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat
neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu,  kdy  v případě,  že  s  kupujícím
nedojde  k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající od smlouvy odstoupit.
Uhradil-li zákazník v tomto případě  již kupní cenu nebo její část prodávajícímu,
vrátí prodávající takto obdrženou částku kupujícímu obratem zpět.

 

6.5   Prodávající   má   právo  odstoupit   od   smlouvy  v   případě,  kdy  kupující
neuhradí  plnou  výši kupní ceny ve  lhůtě 30-ti dnů ode dne  splatnosti daňové
dokladu za dodané zboží.

 

6.6   Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od kupní smlouvy  takév případě,
že vůči  druhé  smluvní  straně  bylo zahájeno  insolvenční  řízení  nebo  ztratí-li
druhá smluvní strana oprávnění k podnikatelské činnosti.
 

Zrušení smlouvy dohodou

 

6.7   Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení,  na základě žádosti  kupujícího
zrušit  kupní smlouvu dohodou  za podmínek  v dohodě  ujednaných.  Základní
podmínkou pro případnou dohodu o zrušení  kupní smlouvy  je  skutečnost,  že
kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované a kompletní a
jedná se  o zboží,  které má v okamžiku návrhu na  zrušení smlouvy  prodávající
ještě v sortimentu, nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka, nepodléhá
rychlé zkáze, opotřebení či zastarání. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít
písemnou  formu  a  lze  ji  uzavřít  jedině  spolu  s  předáním  zboží.   V  případě
odmítnutí návrhu kupujícího  na zrušení  kupní smlouvy dohodou prodávajícím,
nemá     kupující    nárok     na     náhradu     nákladů     spojených    s    podáním
neakceptovaného návrhu,  který byl  prodávajícím  odmítnut.  Tím není dotčeno 
právo kupujícího spotřebitele odstoupit od smlouvy.

 

Odstoupení od smlouvy (spotřebitelská smlouva na dálku)
 

6.8   Odstoupení  od  smlouvy  spotřebitelem  řeší   §1820  až  §1837  zákona  č.
89/2012 Sb., Občanský  zákoník.  Níže uvedené  se  nevztahuje na  kupujícího,
který je podnikatelem a  uzavírá kupní smlouvu v souvislosti  se svou  činností
a  nemá  právo  od  smlouvy  odstoupit  a   nevztahuje  se také  na  kupujícího spotřebitele při prodeji, který nebyl uskutečněn prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

  

6.9   Pokud  je  kupující  spotřebitelem,  má  v  souladu  s  ustanovením   § 1829
odst. 1  občanského  zákoníku  právo  odstoupit  od  kupní smlouvy, a to do  14
dnů  od  převzetí   zboží,   pokud   zboží  objednal   prostřednictvím  prostředků
komunikace  na  dálku (webového  rozhraní  obchodu,  e-mailem).  Odstoupení
od  kupní smlouvy  musí být  prodávajícímu prokazatelně  doručeno do 14 dnů
od převzetí zboží,a to na adresu provozovny prodávajícího nebo na jeho platný
e-mail uvedený na webovém rozhraní obchodu s uvedením čísla faktury a čísla účtu, na který žádá odeslat vrácení kupní ceny.

 

6.10   Odstoupí-li  spotřebitel  od  smlouvy,  zašle  nebo předá  podnikateli  bez
zbytečného  odkladu,  nejpozději  do  čtrnácti dnů  od odstoupení  od  smlouvy,
zboží, které od něho obdržel.

 

6.11   Dle  §1832  vrátí prodávající  spotřebiteli  nejpozději  do  čtrnácti  dnů  od
odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání
a to bezhotovostně  na účet určený kupujícím  nebo v hotovosti  v  provozovně
prodávajícího (dle volby kupujícího provedené v odstoupení od kupní smlouvy).
Prodávající  není  povinen  vrátit  přijaté  peněžní prostředky  kupujícímu  dříve
než mu  kupující  zboží  předá  nebo  prokáže,  že zboží  prodávajícímu  odeslal.

 

6.12   Náklady na  vrácení  zboží (např. poštovné ) nese  v plné výši  spotřebitel.
Stejně tak spotřebitel odpovídá  prodávajícímu za snížení hodnoty zboží,  které
vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím  jinak, než je nutné s ním nakládat
s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

6.13   Zboží    musí    být    prodávajícímu    vráceno    kompletní,    nepoškozené
a  neopotřebené  a   je-li  to  možné,  v   původním  obalu.   Spotřebitel  bere  na
vědomí,  že   pokud   vrácené  zboží    bude   použito,   poškozeno,   opotřebeno
či   částečně   spotřebováno,  vzniká  prodávajícímu  vůči   kupujícímu  nárok  na
náhradu  škody  jemu  tím  vzniklé.   Nárok  na  úhradu  vzniklé   škody  (snížení
hodnoty  zboží)   je  prodávající oprávněn  jednostranně  započíst   proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny, s čímž kupující výslovně souhlasí.

 

6.14   Kupující bere na vědomí, že právo na odstoupení od kupní smlouvy nemá
ve  smyslu  ustanovení  §1837  občanského  zákoníku  v   případě  dodání  zboží,
které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu nebo bylo pro
něj na zakázku vyrobeno.

 

 

 

 

7. Cena zboží a platební podmínky

 

Ceny

 

7.1   Cena zboží je  uváděna  u každé položky  ve  webovém  rozhraní obchodu.
Po přihlášení  ke svému účtu  je kupujícímu také umožněno stáhnout  si denně aktualizovaný ceník ve formátu  xls. Ceny  všech položek  zboží  jsou  průběžně aktualizovány a  jsou platné  ke dni zobrazení  ve webovém  rozhraní  obchodu
a v okamžiku podání závazné objednávky kupujícího.

 

7.2   Uváděné  ceny  zboží  již  zahrnují  veškeré poplatky  (recyklační,  autorské,
atd.) a jsou tedy konečné.

 

7.3   V případě, že není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude
stanovena  dohodou  stran  později,  kdy v tomto  případě  má-li  být  realizován
předmět prodeje, má spotřebitel povinnost do 2 dnů od prokazatelného sdělení
kupní ceny  prodávajícím sdělit,  zda  sdělenou  kupní  cenu  akceptuje či nikoliv,
čímž není nijak dotčeno právo kupujícího spotřebitele odstoupit od smlouvy.

 

Cenové skupiny

 

7.4   Kupujícímu je zboží nabízeno a prodáváno za základní cenu nebo je kupující
zařazen  do slevové skupiny  označené písmenem  A až L.  Sleva na zboží potom
platí při odběru jakéhokoliv množství. Zařazení kupujícího do slevové skupiny je
předmětem  individuální dohody  mezi prodávajícím a kupujícím a nezakládá se
na předem stanovených pravidlech nebo právních nárocích.

 

7.5   Pokud  je  kupující  na  webovém  rozhraní  obchodu   přihlášen  ke  svému
uživatelskému  účtu,  zobrazuje  se  mu  cena základní  i  jeho  případná cena po
slevě.

 

Platební podmínky

 

7.6   Při  osobním  odběru  zboží   je   kupujícímu   vždy  vydán   daňový  doklad.
V případě  zaslání zboží  přepravní firmou  je daňový  doklad  přiložen  k zásilce
a  v  okamžiku  expedice   ještě  odeslán   na   komunikační   e-mail   kupujícího.
Cenu zboží  a případné náklady  spojené s  dodáním  zboží  dle  kupní  smlouvy
může kupující uhradit prodávajícímu následovně:

 1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Pražská 3347/46a,
  400 01 Ústí nad Labem,
 2. v hotovosti na dobírku, pokud je zboží doručováno přepravní službou,
 3. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je uveden na daňovém dokladu,
 4. bezhotovostním převodem zálohově na účet prodávajícího, uskutečněná platba je podmínkou pro vydání zboží,
 5. bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího.

 

7.7   V případě platby v  hotovosti  a  v  případě  platby na dobírku je  kupní cena
splatná při převzetí zboží.  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná
do  14 dnů  od vystavení daňového  dokladu  kupujícímu,  nebylo -li  dohodnuto
jinak. V případě účtování zboží zálohovou fakturou do 14 dnů od uzavření kupní
smlouvy.  V případě bezhotovostní platby je  závazek  kupujícího  uhradit  kupní
cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

 

 

 

8. Přeprava a dodání zboží

 

Osobní odběr

 

8.1   Pokud  je zboží k dispozici  na skladě provozovny  (prodejny) prodávajícího,
může si kupující  vyzvednout zboží  kdykoliv v průběhu provozní doby.  Aktuální
provozní doba je uvedena na webovém rozhraní společnosti.

 

8.2   Pokud  kupující odebírá  větší  množství  zboží,  u kterého  příprava a výdej
bude trvat delší dobu,  musí  tuto  skutečnost  prodávající  neprodleně  oznámit
kupujícímu a dohodnout s ním termín výdeje zboží.

 

Zaslání zboží

 

8.3   Pokud není  dohodnuto jinak,  je zboží expedováno  přepravní  společností
DPD  v den objednání,  pokud  prodávající  obdržel objednávku  do 12,30 hodin,
přičemž zboží  musí být na  skladě.  Při  obdržení  objednávky  po  12,30 hod., je
zboží  expedováno  v  dalším  pracovním  dni.  Zboží,   které  není  na  skladě,  je
odesíláno   kupujícímu   do   24  hodin   po   naskladnění   nebo   podle   dohody
s kupujícím.

 

8.4   Zboží doručujeme  prostřednictvím  přepravní  společnosti  DPD  (do váhy
30  kg,    výjimečně    do  50  kg)   nebo   TOPTRANS    (váha   vyšší   a   paletová
přeprava).    Dohodnutý    způsob   doručení   je   uveden    v   kupní    smlouvě.
V případě,  že  je způsob dopravy  smluven  na základě  požadavku  kupujícího,
nese   kupující   riziko   a   případné    dodatečné   náklady    spojené   s    tímto
způsobem   dopravy.   Odpovědnost   za  poškození  zboží    během   přepravy
zvolené prodávajícím, nese přepravce.

 

Přepravce DPD, váha zboží do 30 kg (ČR)

8.5   Přepravce  garantuje  doručení  zboží kamkoliv  v ČR do druhého dne od
odeslání prodávajícím.

 

8.6   Cena přepravy  a ostatních nákladů  spojených s přepravou není součástí
ceny zboží  a není  součástí  ani kupní smlouvy.  Aktuální cenu přepravy účtuje
prodávající  kupujícímu  jako  samostatnou  položku  na  společném  daňovém
dokladu  spolu  se zbožím.  Aktuální cena  přepravy  je  uvedena  na webovém
rozhraní  obchodu  v  souhrnu  objednávky  před  jejím  odesláním  a  také  na
webových stránkách pod volbou „Obchodní podpora“.

 

Přepravce DPD,  váha zboží do 30 kg ( SR, EU)

8.7   Pro odesílání zásilky  platí všechna ustanovení,  která  platí  pro odesílání
zásilek do ČR.

 

8.8  Cena  přepravy   je  vždy   aktuálně  kalkulována  dle  váhy  a  vzdálenosti
přepravy.  Výsledná cena  přepravy je oznámena  zákazníkovi před odesláním
zboží.

 

8.9   Prodávající si vyhrazuje právo účtovat zboží kupujícím zálohovou fakturou.
Odeslání  zboží  je potom  realizováno  až  po úhradě  účtované částky  na účet
prodávajícího.

 

Přepravce TOPTRANS, váha zboží nad 50kg a paletová přeprava

8.10   Přepravn í firmou  TOPTRANS  jsou doručovány většinou paletové zásilky
s   vyšší  váhou.   Cena  přepravy   je   vždy   aktuálně   kalkulována  dle  váhy  a
vzdálenosti přepravy.  Výsledná  cena přepravy   je oznámena  zákazníkovi před
odesláním zboží.

 

Převzetí zboží od přepravce

 

8.11   Pokud   se  prodávající  s  kupujícím  podle  kupní  smlouvy  dohodne   na
přepravě zboží  ke kupujícímu,  je  prodávající  povinen   dodat   zboží  na  místo
určené kupujícím v objednávce. Kupující je v tom případě  povinen převzít zboží
při  dodání.    Nepřevezme-li   kupující   zboží   při   dodání   a  zboží   je   vráceno
prodávajícímu, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náklady spojené
s marnou přepravou a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

8.12   Při  převzetí  zboží  od  přepravce  je  kupující  povinen  zkontrolovat   stav
zásilky a  neporušenost obalů.  Kupující je oprávněn  odmítnout  převzetí zásilky,
která  není ve shodě  s kupní  smlouvou  tím,   že zásilka  je např. neúplná  nebo
poškozená.  Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je
nezbytné  poškození  popsat  v předávacím  protokolu přepravce a sepsat s ním
škodní protokol.  Neúplnou  nebo poškozenou zásilku  musí kupující neprodleně
oznámit prodávajícímu.

 

8.13   Kupující  podnikatel   je  povinen  prohlédnout  zboží  podle  možnosti   co
nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však  do 24 hodin od převzetí  a zkontrolovat
shodu množství  a typů  podle  přiloženého  daňového  dokladu.  Spotřebiteli  je
tento  postup  doporučen  s ohledem  na  předcházení  případným  problémům
spojených s pozdější reklamací stavu dodávky.

 

8.14   Prodávající  je odpovědný  kupujícím u podnikateli  i spotřebiteli  za to,  že
zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
Při   rozporu  dodaného  zboží   s  kupní   smlouvou   má   kupující   nároky   vůči
prodávajícímu ve smyslu  § 2161 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský  zákoník  (viz.
reklamační řád).

 

 

 

 

9. Závěrečná ustanovení

 

9.1   V případě,  že  z  kupní smlouvy  vyplývá   povinnost  jedné  smluvní  strany
oznámit  nebo  sdělit  určitou  skutečnost   druhé  smluvní   straně,   pak  je  toto
oznámení  či   sdělení  možné  provést   telefonicky,  faxem  nebo  elektronickou
datovou zprávou, která nemusí být podepsána elektronickým podpisem. Takové
oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry
adresáta  a adresát   má  objektivně možnost  se  s  oznámením  nebo sdělením
seznámit.  Za doručené  se  považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem
odmítnuto,  které  nebylo  vyzvednuto v úložní době,  nebo které  se vrátilo  jako
nedoručitelné.

 

9.2   Prodávající   zajišťuje   archivaci   znění    kupní  smlouvy   včetně  OP,  a  to
v  elektronické  podobě  po  dobu  5 let  ode dne  uzavření  kupní smlouvy.   Na
základě  písemné žádosti kupujícího  poskytne  prodávající  kupujícímu v rámci
uvedené lhůty znění kupní smlouvy včetně OP.

 

9.3   Kupující  se   zavazuje   uhradit   veškeré   náklady   vzniklé   prodávajícímu
rozesíláním upomínek a náklady spojené  s vymáháním   případných pohledávek.
Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů
vzešlých ze smlouvy.

 

9.4   Kupující  bere  na  vědomí,   že  prodávající   je   oprávněn  postoupit   svou
pohledávku vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

 

9.5   Kupující   bude   neprodleně   informovat   prodávajícího  o   změně  svých
identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne,  kdy taková
změna nastala.

 

9.6   Odkáží-li strany v nabídce i v přijetí nabídky na obchodní podmínky, které si
odporují (podnikatelé),  je smlouva  přesto uzavřena s obsahem  určeným v tom
rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to
obchodní podmínky vylučují.

 

9.7   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje  mezinárodní (zahraniční)
prvek,  pak strany  sjednávají,  že vztah  se řídí  českým právem.  Tímto  nejsou
dotčena práva spotřebitele  vyplývající  z obecně závazných  právních předpisů.

 

9.8   Je-li  některé ustanovení obchodních podmínek  neplatné  nebo neúčinné,
nebo se takovým stane,  namísto  neplatných ustanovení  nastoupí ustanovení,
jehož smysl  se neplatnému  ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností  jednoho ustanovení  není dotknutá  platnost  ostatních ustanovení.

 

 

 

 

 

     

 

         

         Obchodní podmínky

 

© Pikron 2015 - 2021.      

Účet s uvedeným e-mailem již existuje.

Pouze se přihlašte, případně si nechte poslat zapomenuté heslo.

Pokud je vaším úmyslem spravovat pod jedním e-mailem více účtů
(např. několik poboček), pokračujte v registraci. V tom případě ale
musíte zadat shodný e-mail i heslo s již existujícím účtem. Při
přihlášení vám potom systém vždy nabídne ke vstupu všechny
vámi spravované účty se stejným e-mailem a heslem.

K analýze návštěvnosti tohoto webu nám pomáhají soubory cookie. Prosím potvrďte souhlas s jejich používáním.       Další informace