Detail nákupního koše
Objednávky odeslané do 12,30 hod expedujeme v den objednání !!!

Pokud se neodhlásíte z účtu, měl by vás prohlížeč při příští návštěvě automaticky přihlásit a zobrazit vám i obsah neodeslaného košíku.

Poznámka k objednávce:
Vaše číslo objednávky:

Doprava a platba

Způsob dopravy:
Způsob úhrady:
Cena přepravy: Cena přepravného u platby dobírkou: 105,- Kč bez DPH (1 balík do 30 kg)
Cena přepravného u platby převodem: 85,- Kč bez DPH (1 balík do 30 kg)

Dodací adresa (upravit)

Název firmy
(jméno a příjmení):
Kontaktní osoba:
Ulice č.p.:
Město:
PSČ:
Stát:

 

Reklamační řád

Pikron s.r.o., Pražská 3347/46a, 400 01 Ústí nad Labem, platné od 25. 5. 2018

 

 

 

1.  Všeobecná ustanovení

 

1.1.   Tento reklamační řád byl zpracován dle  ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění
pozdějších   předpisů   a  vztahuje  se   na  zboží,  u  kterého  je  v  záruční  době
uplatňováno právo na reklamaci a upřesňuje postup smluvních stran v případě,
že  přes  veškeré  úsilí   společnosti   Pikron s.r.o.  o   zachování   vysoké   kvality
nabízeného  zboží,  vznikne  na straně zákazníka  oprávněný důvod k uplatnění
práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží (dále jen reklamace).

 

1.2   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za
vady  (dále  jen  záruka),  včetně   záruční   odpovědnosti   prodávajícího,  se  řídí
příslušnými   obecně   závaznými  předpisy,  zejména   ustanoveními   § 1914  až
§ 1925,    § 2099    až   § 2117   a   § 2161  až   § 2174   zákona  č.  89/2012  Sb.,
občanského zákoníku.

 

1.3   Reklamační řád  je nedílnou  součástí Obchodních podmínek (dále jen OP)
a   uzavřením   kupní   smlouvy   vyjadřuje   kupující   souhlas  s  OP  a  s   tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

 

1.4   Tento  reklamační řád  je platný od 25. 5. 2018  a ruší platnost předchozích
reklamačních řádů.

 

 

 

 

2. Prevence

 

2.1   Při  výběru zboží  je  nutné,  aby  zvolený   typ  a  rozměr  výrobku  přesně
odpovídal  potřebám  zákazníka.  Zákazník  před  zakoupením  výrobku  vezme
v úvahu  účel  užití, provedení, materiálové  složení a způsob  ošetřování zboží.
 

2.2   Po celou dobu  užívání  zakoupeného zboží  je nutné,  aby zákazník věnoval
dostatečnou  pozornost  základním  pravidlům  užívání  tohoto zboží.  Zvláště je
nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující  plnou funkčnost  a životnost
výrobku.

 

2.3   Další  nutnou   podmínkou   pro  zachování    dobrého  stavu   zboží  a  jeho
funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Nesprávná, nevhodná nebo nedostatečná
údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost

 

 

 

 

3. Odpovědnost prodávajícího

     (práva z vad, rozsah záruky)

 

3.1   Prodávající  odpovídá kupujícímu,  že věc při převzetí nemá vady. Zejména
odpovídá za to, že:

 1. Věc má ujednané vlastnosti, hodí se k požadovanému účelu a odpovídá jakostí. Chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
 2. Je dodána v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 3. Vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Práva z vad - kupující podnikatel

 

3.2   Mezi  podnikateli  nelze  uplatňovat  ochranu  spotřebitele  při prodeji zboží
a neplatí  zde 24 měsíční záruka.  Prodávající odpovídá  pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i  když se tyto projeví  až  po převzetí. Neodpovídá tedy
za vady, které vznikly později.

 

3.3   Společnost  Pikron s.r.o.  se  dobrovolně   zavazuje  poskytnout  kupujícímu
podnikateli  záruku 12 měsíců za  jakost zboží.  Zárukou  za jakost se prodávající
zavazuje,  že  věc  bude  mít   v  záruční  době  obvyklé  vlastnosti  nebo  že bude
způsobilá  k použití pro obvyklý účel.  Záruku shodnou  s datem záruky poskytne
společnost Pikron s.r.o. kupujícímu podnikateli také na zboží, na němž je záruční
doba vyznačena nebo vyplývá ze záručního listu.

 

3.4   Pokud  reklamaci   uplatňuje   kupující  podnikatel,   je   lhůta  pro  vyřízení
reklamace smluvně dohodnuta na  dobu 30 dnů. Do této lhůty se nezapočítává
doba   přiměřená   podle   druhu   výrobku  či  služby   potřebná  k  odbornému
posouzení  vady.  V tomto případě  musí prodejce vyřídit reklamaci alespoň  ve
lhůtě přiměřené.

 

Práva z vad - kupující spotřebitel

 

3.5   Právo  z  vad  může   kupující   spotřebitel  uplatnit,   jestliže  se  na  zboží
vyskytnou vady  do 24 měsíců od převzetí.  Projeví-li  se vada  v průběhu šesti
měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

3.6   Je-li    na   prodávané  věci,   jejím   obalu   nebo  návodu  k   ní   připojeném
vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí
záruční doba uplynutím této lhůty.

 

3.7   Záruční  doba  začíná  běžet   převzetím   zboží   kupujícím  spotřebitelem.
Záruční doba  se prodlužuje  o dobu,  po kterou bylo zboží v opravě. V případě
výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

 

 

 

 

4. Odpovědnost kupujícího

    (práva plynoucí z odpovědnosti za vady)

 

4.1   Právo na  reklamaci zboží se nevztahuje  zejména na případy, kdy závada
nebo poškození vzniklo z těchto příčin:

 1. mechanickým poškozením, poškozením elektrickým přepětím nebo živelnou pohromou,
 2. prokazatelně nesprávným užíváním a užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
 3. prokazatelně nedovoleným zásahem do zboží (mechanické úpravy, lepení, poškození  plomb, apod.),
 4. prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
 5. užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání a v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je určeno výrobcem nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci.

 

4.2   Odpovědnost   prodávajícího   za   vady    se    nevztahuje   na   opotřebení
způsobené  obvyklým  užíváním, u  zboží  prodávaného   za  nižší  cenu za vadu,
pro  kterou  byla nižší  cena ujednána, u  použitého zboží  za vadu  odpovídající
míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím

 

4.3   Právo   z   vadného   plnění  (na   reklamaci)   kupujícímu   nenáleží,  pokud
prodávající kupujícího před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu, pokud
kupující vadu sám způsobil nebo pokud kupující před převzetím zboží věděl,  že
zboží má vadu.

 

4.4   Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada
objevila.   Případné  prodlení   při  pokračujícím  užívání   zboží  může   zapříčinit
prohloubení  vady a  znehodnocení zboží  nebo znemožnit objektivní posouzení
skutečných  příčin  současného  stavu  zboží  a  může  být   důvodem   zamítnutí
reklamace.

 

4.5   Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit
s  dopravcem  a sepsa t nesrovnalosti  do předávacího  protokolu  (přepravního
listu).  Kupující  není povinen  takovéto zboží od dopravce  převzít a o zjištěném
poškození bez zbytečného odkladu musí informovat prodávajícího.

 

4.6   Kupující  podnikatel  je  povinen  si  zboží  bez  odkladu   překontrolovat  a
případné zjištěné závady (které lze kontrolou zjistit)  bez  zbytečného  odkladu
vytknout prodávajícímu.

 

4.7   V  případě  zaslání  zboží  prodejci  je  nutné  zboží  zabalit  pro  přepravu
takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 

4.8   Prodávající  je  oprávněn  odmítnout  přijetí  zboží  na  reklamaci,  pokud je
zboží  nebo  jeho  součásti   znečištěny  a  nebo  pokud  zboží  není   předáváno
v souladu s hygienickými předpisy a zásadami.

 

 

 

 

5. Vyřízení reklamace

     (způsob podání, uplatnění a vyřízení)

 

Základní podmínky pro uznání reklamace

 

5.1   Vyskytne-li se u zakoupeného zboží  v záruční době vada, která je v rozporu
s právy z odpovědnosti za vady (Odpovědnost prodávajícího), má zákazník právo
tuto vadu reklamovat.

 

5.2   Za vadu nelze považovat  změnu (vlastnosti)  zboží,  která vznikla v průběhu
záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné
nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží
vyrobeno, v důsledku  jakéhokoliv  poškození  uživatelem  či  třetí  osobou  nebo
jiného nevhodného zásahu.

 

5.3   Záruční dobu  nelze  zaměňovat  s  životností  zboží, tj. dobou po kterou při
správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem
ke  svým   vlastnostem,  danému  účelu  a   rozdílnosti   v  intenzitě  jeho  užívání
vydržet.  Záruční  doba  je  obecná   administrativní   lhůta,  která  nemá  žádnou
přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

 

5.4   Kupující  je  povinen  při  uplatnění  reklamace  předat  zboží  čisté, suché a
hygienicky nezávadné.  Pokud bude  k reklamaci předloženo zboží  v  hygienicky
nepřijatelném  stavu  (špinavé,  mokré,  plesnivé atd.)  nebo  nekompletní,  bude
reklamace vyřešena ihned zamítnutím.

 

Podání, předání a lhůty k vyřízení

 

5.5   Reklamaci  uplatňuje  kupující  u  prodávajícího  tam, kde  zboží zakoupil,
tzn. na  adrese provozovny  Pražská 46A,  400 01 Ústí nad Labem  nebo může
reklamované  zboží  na  tuto adresu zaslat  přepravní  firmou. Skutečný nákup
reklamovaného  zboží  musí  kupující prokázat  kupním  dokladem nebo jiným
věrohodným způsobem.

 

5.6   Pověřený pracovník je povinen vydat zákazníkovi  reklamační protokol, ve
kterém je  uvedeno, kdy reklamaci  uplatnil, co  je předmětem reklamace a jaký
způsob   řešení   reklamace   zákazník   požaduje.     Pokud   kupující   zboží  do
reklamačního  řízení  zaslal  přepravní  službou,   obdrží   reklamační  protokol
e- mailem.

 

5.7   Prodávající  nebo  jím pověřený pracovník  rozhodne o reklamaci  ihned, ve
složitých případech do tří  pracovních dnů.  Do této lhůty  se nezapočítává doba
přiměřená  podle druhu  výrobku  či služby  potřebná  k  odbornému posouzení
vady.

 

5.8   Pokud reklamaci uplatňuje kupující spotřebitel, musí být reklamace včetně
odstranění  vady   vyřízena  nejpozději  30  dnů  ode  dne  uplatnění  reklamace,
pokud  se prodávající  se spotřebitelem nedohodne  jinak.  Marné  uplynutí této
lhůty  se  považuje   za  podstatné  porušení  smlouvy, to  znamená,  že  kupující
spotřebitel může od smlouvy ihned odstoupit.

 

5.9   Pokud    reklamaci  uplatňuje  kupující  podnikatel,   je   lhůta  pro  vyřízení
reklamace smluvně dohodnuta na  dobu  30 dnů. Do této lhůty se nezapočítává
doba   přiměřená   podle   druhu   výrobku   či   služby  potřebná  k  odbornému
posouzení vady.  V případě  prodloužení doby  z důvodů  uvedených výše, musí
prodejce vyřídit reklamaci alespoň ve lhůtě přiměřené.

 

5.10   Lhůta pro vyřízení reklamace  je  pozastavena  v  případě,  že prodávající
neobdržel   od   kupujícího   veškeré   podklady   potřebné   pro  řádné  vyřízení
reklamace nebo zboží nedodá kompletní. Lhůta začne opět běžet až po dodání
vyžádaných podkladů kupujícím.

 

5.11   Kupující  je  povinen  poskytnout  prodávajícímu  veškerou  součinnost  k
ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění  (včetně  vyzkoušení
nebo demontáže výrobku).

 

5.12   Kupující spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na
uplatnění  reklamace,  přičemž  jsou  tyto  náklady chápány jako nejnižší možné.
Jedná   se   zejména   o   poštovné   za  zaslání  reklamovaného   zboží.  Kupující
spotřebitel o proplacení  těchto nákladů  musí požádat bez zbytečného odkladu,
nejpozději   však   do   jednoho   měsíce   od   konce   lhůty   pro  uplatnění práv
z reklamace.

 

Řešení reklamace při nepodstatném porušení smlouvy

 

5.13   Neodstoupí-li  kupující  od  kupní  smlouvy  nebo  neuplatní-li  právo  na
dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží,
může   požadovat   přiměřenou   slevu   z   kupní  ceny.  Kupující  má právo na
přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez
vad, vyměnit jeho součást  nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající
nesjedná nápravu v přiměřené době  nebo že by zjednání nápravy kupujícímu
působilo značné obtíže.

 

Pokud dojde k nepodstatnému porušení smlouvy, má kupující na výběr právo:

 1. na odstranění vady,
 2. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Řešení reklamace při podstatném porušení smlouvy

 

5.14   Nemá-li  věc   vlastnosti  uvedené  v  článku  Odpovědnost   prodávajícího,
může  kupující  spotřebitel  požadovat i dodání nového zboží  bez vad, pokud to
není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud  se vada týká pouze součásti
zboží, může kupující spotřebitel požadovat  jen výměnu této součásti.  Není-li to
možné,  může  odstoupit  od  smlouvy.  Je-li  to  však  vzhledem  k  povaze  vady
neúměrné,  zejména  lze-li vadu odstranit  bez zbytečného odkladu, má kupující
právo  na  bezplatné  odstranění  vady.   Právo  na  dodání  nového  zboží  nebo
výměnu součásti  má kupující spotřebitel  i v případě odstranitelné vady, pokud
nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě  nebo pro  větší
počet  vad.   V  takovém  případě   má  kupující   spotřebitel  právo  od   smlouvy
odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla
v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována.

 

Pokud dojde k podstatnému porušení smlouvy, má kupující na výběr právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

 

Odstoupení od smlouvy v rámci reklamace

 

5.15   Kupující spotřebitel  je oprávněn odstoupit  od smlouvy v rámci reklamace
v  případech  uvedených v občanském zákoníku  a nebo v případech  uvedených
v čl. 8.5.14 a 8.5.15 tohoto reklamačního řádu. Odstoupení je vůči prodávajícímu
účinné v okamžiku,  kdy  je  mu předáno  nebo doručeno  prohlášení  kupujícího
spotřebitele  o odstoupení  od smlouvy,  pokud  jsou  splněny  všechny  zákonné
podmínky  dle §2001  a násl.  občanského  zákoníku.  V  případě  odstoupení  od
smlouvy  se smlouva od počátku  ruší a smluvní strany  jsou si povinny vrátit vše,
co si na jejím základě poskytly.

 

5.16   V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu
kompletní zboží včetně veškerého příslušenství.

 

Doručení zboží kupujícímu po vyřízení reklamace

 

5.17   Po  vyřízení  reklamace  prodávající  informuje  kupujícího  e-mailem nebo
telefonicky.   Pokud  bylo  zboží  zasláno   přepravní  službou,  bude  po  vyřízení
zasláno na adresu kupujícího.

 

5.18   Prodávající  vydá,  případně   zašle,  kupujícímu  písemné   potvrzení,  ve
kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení  o provedení
opravy a době trvání reklamace,  popřípadě  zdůvodnění  zamítnutí  reklamace.

 

5.19   Při  osobním  výdeji   zboží   po  vyřízení  reklamace  je  kupující  povinen
předložit  doklad,   který  obdržel  při  přijetí  zboží  do  reklamace,  popř.  musí
prokázat svou totožnost.

 

 

 

 

Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od kupní smlouvy

zákonná informační povinnost prodávajícího

 

Právo odstoupit od smlouvy

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, máte jako
kupující   spotřebitel   (nikoliv   jako   kupující   podnikatel)   právo   od    smlouvy
odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv  sankce  ve lhůtě 14 dnů ode dne
převzetí   zboží.   Od  smlouvy  nemůžete  mimo   jiné   odstoupit,   pokud   jejím
předmětem byla dodávka zboží upraveného nebo vyrobeného dle vašeho přání.

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení
od  této  smlouvy  informovat   společnost  Pikron s.r.o.   se sídlem  Pražská 46A,
400 01 Ústí nad Labem, IČ: 47283777,  e-mail: prodej@pikron.cz,  tel: 475209587
formou jednostranného  právního jednání  (dopis, e-mail).

Formulář "Odstoupení od smlouvy" je k dispozici v  přiložených dokumentech.
Jako vzor pro vytvoření odstoupení od smlouvy můžete použít např. i tento text:

 

Vážení, dne ..........… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.pikron.cz s vámi
uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo toto zboží ........... Toto zboží jsem
převzal dne ......... Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu
(telefonu),  tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl jsem se využít
svého  práva  podle  ustanovení  § 1829 odst. 1  ve  spojení  s  § 1818  zákona  č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  a  tímto  oznamuji,  že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Výše uvedené zboží vám zasílám zpět  v samostatné zásilce. Zároveň vás žádám
o poukázání kupní ceny ve výši ......................... Kč ve prospěch mého bankovního
účtu č. ........., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení
od smlouvy.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud  odstoupíte  od  kupní  smlouvy,  vrátíme  vám  bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo vaše oznámení  o odstoupení od
smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání
(kromě dodatečných  nákladů  vzniklých  v důsledku  Vámi  zvoleného  způsobu
dodání,   který   je   jiný   než  nejlevnější   způsob  standardního   dodání   námi
nabízený).  Pro  vrácení plateb použijeme stejný  platební prostředek, který jste
použil(a)  pro  provedení  počáteční  transakce,  pokud  jste  výslovně neurčil(a)
jinak. V žádném případě Vám tím  nevzniknou  další náklady.  Platbu vrátíme až
po obdržení  vráceného zboží  nebo  prokážete-li,  že jste  zboží  odeslal(a) zpět,
podle toho, co nastane dříve.

 

Převzetí zboží

Zboží  bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  do  14  dnů  ode  dne,  kdy  došlo
k   odstoupení  od  této  smlouvy,  zašlete   zpět  nebo  je   předejte  na  adrese
provozovny uvedené výše.

 

Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete  přímé  náklady  spojené  s vrácením  zboží a odpovědnost za snížení
hodnoty  vráceného zboží.  Odpovídáte  za  snížení  hodnoty  zboží  v  důsledku
nakládání  s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se
s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Toto  poučení  spotřebitele  je  nedílnou  součástí   OP  společnosti  Pikron s.r.o.
Kupující byl s těmito OP seznámen před nebo při uzavření kupní smlouvy. Tímto
tedy spotřebitel prohlašuje, že byl seznámen se svým právem na odstoupení od
kupní smlouvy, byla-li sjednána pomocí prostředků na dálku.

 

 

 

 

 

 

 

        

        Reklamační řád

 

        Reklamační protokol

 

        Poučení spotřebitele o právu
        odstoupit od kupní smlouvy

 

© Pikron 2015 - 2021.      

Účet s uvedeným e-mailem již existuje.

Pouze se přihlašte, případně si nechte poslat zapomenuté heslo.

Pokud je vaším úmyslem spravovat pod jedním e-mailem více účtů
(např. několik poboček), pokračujte v registraci. V tom případě ale
musíte zadat shodný e-mail i heslo s již existujícím účtem. Při
přihlášení vám potom systém vždy nabídne ke vstupu všechny
vámi spravované účty se stejným e-mailem a heslem.

K analýze návštěvnosti tohoto webu nám pomáhají soubory cookie. Prosím potvrďte souhlas s jejich používáním.       Další informace