Detail nákupního koše
Neodhlašujte se z účtu. Při příští návštěvě vás prohlížeč automaticky
přihlásí a bude si pamatovat obsah neodeslaného košíku
(musí být povoleny cookies).

Objednávky odeslané do 12,30 hod expedujeme v den objednání !!!
Poznámka k objednávce:
Vaše číslo objednávky:

Doprava a platba

Způsob dopravy:
Způsob úhrady:
Cena přepravy: Cena přepravného u platby dobírkou: 105,- Kč bez DPH (1 balík do 30 kg)
Cena přepravného u platby převodem: 85,- Kč bez DPH (1 balík do 30 kg)

Dodací adresa

Název firmy
(jméno a příjmení):
Kontaktní osoba:
Ulice č.p.:
Město:
PSČ:
Stát:

 

Reklamační řád

Pikron s.r.o., Pražská 3347/46a, 400 01 Ústí nad Labem, platné od 1.2.2016

 

 

 

1.  Všeobecná ustanovení

 

8.1.1.   Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož  je v záruční době uplatňováno právo na reklamaci u prodávajícího společnosti Pikron s.r.o..

 

8.1.2   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího
za  vady  (dále jen záruka), včetně  záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy,zejména ustanoveními  § 1914 - 1925
§ 2099 - 2117 a  § 2161 - 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

8.1.3   Reklamační  řád je  nedílnou součástí  OP a  uzavřením  kupní smlouvy vyjadřuje  kupující  souhlas  s OP a  s tímto  Reklamačním  řádem a potvrzuje,
že je s nimi řádně seznámen.

 

8.1.4   Reklamační řád  upřesňuje  postup  zákazníka a  společnosti Pikron s.r.o.
v  případě, že  přes veškeré  úsilí  společnosti  Pikron s.r.o. o zachování vysoké
kvality  nabízeného  zboží  vznikne  na straně  zákazníka  oprávněný  důvod
k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží (dále jen reklamace).

 

Tento reklamační řád je platný od 1.2.2016 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

 

 

 

2. Prevence

 

8.2.1   Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně
odpovídal  potřebám  zákazníka.  Zákazník před zakoupením výrobku vezme
v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží.

 

8.2.2   Po celou  dobu  užívání  zakoupeného  zboží je  nutné, aby  zákazník
věnoval  dostatečnou pozornost  základním  pravidlům užívání  tohoto  zboží.
Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost
a životnost výrobku.

 

8.2.3   Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je  jeho  pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná, nevhodná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.

 

 

 

3. Odpovědnost prodávajícího

    (práva z vad a rozsah zákonné záruky)

 

8.3.1   Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že:

 1. věc má ujednané vlastnosti, hodí se k požadovanému účelu a odpovídá jakostí. Chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
 2. je dodána v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 3. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Práva z vad (zákonná záruka) - kupující podnikatel

 

8.3.2   Mezi  podnikateli nelze  uplatňovat  ochranu spotřebitele  při prodeji zboží
a neplatí zde 24 měsíční záruka. Prodávající odpovídá pouze za vady, které má
věc v okamžiku převzetí, i když  se tyto projeví až po převzetí. Neodpovídá tedy
za vady, které vznikly později.

 

8.3.3   Společnost Pikron s.r.o. se  dobrovolně zavazuje poskytnout kupujícímu
podnikateli záruku 12 měsíců za jakost zboží. Zárukou za  jakost se prodávající
zavazuje, že věc bude  mít v záruční  době  obvyklé vlastnosti  nebo  že  bude
způsobilá k použití pro obvyklý účel. Záruku shodnou s datem záruky poskytne
společnost Pikron s.r.o. kupujícímu podnikateli také na zboží, na němž je záruční
doba vyznačena nebo vyplývá ze záručního listu.

 

8.3.4   Pokud  reklamaci  uplatňuje  kupující podnikatel,  je lhůta  pro  vyřízení
reklamace smluvně dohodnuta na dobu 30 dnů. Do této lhůty se  nezapočítává
doba  přiměřená  podle  druhu  výrobku  či  služby  potřebná  k  odbornému
posouzení vady. V tomto případě musí prodejce vyřídit reklamaci alespoň ve
lhůtě přiměřené.

 

 

Práva z vad (zákonná záruka) - kupující spotřebitel

 

8.3.5   Právo z vad  může  kupující spotřebitel  uplatnit, jestliže se na zboží vyskytnou vady do 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od  převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

8.3.6   Je-li na  prodávané  věci, jejím  obalu nebo návodu  k ní  připojeném vyznačena v souladu  se  zvláštními  právními  předpisy lhůta  k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

 

8.3.7   Záruční doba začíná běžet převzetím zboží  kupujícím  spotřebitelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba (ne nová záruční doba).

 

 

 

4. Odpovědnost kupujícího

     (práva plynoucí z odpovědnosti za vady)

 

8.4.1   Právo na reklamaci zboží se nevztahuje zejména na případy, kdy závada nebo poškození vzniklo z těchto příčin:

 1. mechanickým poškozením, poškozením elektrickým přepětím nebo živelnou pohromou,
 2. prokazatelně nesprávným užíváním a užíváním v rozporu s návodem
  k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
 3. prokazatelně nedovoleným zásahem do zboží (mechanické úpravy, lepení, poškození  plomb, apod.),
 4. prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
 5. užíváním  v  rozporu  s obecně  známými  pravidly užívání, např. v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými  a mechanickými  vlivy prostředí, které  je  určeno výrobcem nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci.

 

8.4.2   Odpovědnost  prodávajícího  za  vady  se  nevztahuje  na  opotřebení způsobené  obvyklým  užíváním, u  zboží prodávaného  za nižší cenu  za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající
míře  používání nebo  opotřebení, kterou  mělo  zboží při převzetí kupujícím.

 

8.4.3   Právo  z vadného  plnění (na reklamaci)  kupujícímu  nenáleží,  pokud prodávající kupujícího před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu, pokud kupující vadu sám způsobil nebo pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu.

 

8.4.4   Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

 

8.4.5   Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu musí informovat prodávajícího.

 

8.4.6   Kupující podnikatel je povinen si zboží bez odkladu překontrolovat a případné zjištěné závady (které lze kontrolou zjistit) bez zbytečného odkladu vytknout prodávajícímu.

 

8.4.7   V případě zaslání zboží prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 

8.4.8   Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží na reklamaci, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti a nebo pokud zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

 

 

 

5. Vyřízení reklamace

     (způsob podání, uplatnění a vyřízení)

 

Základní podmínky pro uznání reklamace

 

8.5.1   Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, která je v rozporu s právy z odpovědnosti za vady (Odpovědnost prodávajícího), má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

 

8.5.2   Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu.

 

8.5.3   Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

 

8.5.4   Kupující je povinen při uplatnění reklamace předat zboží čisté, suché a hygienicky nezávadné. Pokud bude k reklamaci předloženo zboží v hygienicky nepřijatelném stavu (špinavé, mokré, plesnivé atd.) nebo nekompletní, bude reklamace vyřešena ihned zamítnutím.

 

 

Podání, předání a lhůty k vyřízení

 

8.5.5   Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího tam, kde zboží zakoupil, tzn. na adrese jeho provozovny Pražská 46A, 400 01 Ústí nad Labem nebo může reklamované zboží na tuto adresu zaslat přepravní firmou. Skutečný nákup reklamovaného zboží musí kupující prokázat kupním dokladem nebo jiným věrohodným způsobem.

 

8.5.6   Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník je povinen vydat zákazníkovi potvrzený reklamační protokol, ve kterém je uvedeno, kdy reklamaci uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsob řešení reklamace zákazník požaduje. Pokud kupující zboží do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.

 

8.5.7   Prodávající nebo  jím pověřený  pracovník  rozhodne  o reklamaci  ihned,
ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

 

8.5.8   Pokud reklamaci uplatňuje kupující spotřebitel, musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy, to znamená, že kupující spotřebitel může od smlouvy ihned odstoupit.

 

8.5.9   Pokud  reklamaci  uplatňuje  kupující podnikatel, je lhůta  pro vyřízení reklamace smluvně dohodnuta na dobu 30 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. V případě prodloužení  doby z důvodů  uvedených  výše, musí  prodejce vyřídit reklamaci alespoň ve lhůtě přiměřené.

 

8.5.10   Lhůta pro vyřízení reklamace je pozastavena v případě, že prodávající neobdržel od kupujícího veškeré podklady potřebné pro řádné vyřízení reklamace nebo zboží nedodá kompletní. Lhůta začne opět běžet až po dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 

8.5.11   Kupující se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil.

 

8.5.12   Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

 

8.5.13   Kupující spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději  však  do  jednoho  měsíce  od konce  lhůty pro  uplatnění  práv z reklamace.

 

 

Řešení reklamace při nepodstatném porušení smlouvy

 

8.5.14   Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

Pokud dojde k nepodstatnému porušení smlouvy, má kupující na výběr právo:

 1. na odstranění vady,
 2. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

 

Řešení reklamace při podstatném porušení smlouvy

 

8.5.15   Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku Odpovědnost prodávajícího, může kupující spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to
není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti
zboží, může kupující spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti. Není-li to
možné,  může  odstoupit  od smlouvy. Je-li to  však vzhledem  k povaze  vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má  kupující právo na  bezplatné  odstranění vady. Právo na dodání  nového  zboží  nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V  takovém  případě  má  kupující  spotřebitel  právo  od  smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež
byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována.

 

Pokud dojde k podstatnému porušení smlouvy, má kupující na výběr právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

 

 

Odstoupení od smlouvy v rámci reklamace

 

8.5.16   Kupující spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v rámci reklamace v případech uvedených v občanském  zákoníku  a nebo v případech  uvedených v čl. 8.5.14 a 8.5.15 tohoto reklamačního řádu. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno  nebo  doručeno  prohlášení  kupujícího spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud  jsou  splněny  všechny  zákonné podmínky dle §2001 a násl. občanského zákoníku. V případě  odstoupení  od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

 

8.5.17   V případě  odstoupení  od  smlouvy  je  kupující  povinen  vrátit prodávajícímu kompletní zboží včetně veškerého příslušenství.

 

 

Doručení zboží kupujícímu po vyřízení reklamace

 

8.5.18   Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Pokud  bylo zboží  zasláno přepravní  službou, bude  po  vyřízení zasláno na adresu kupujícího.

 

8.5.19   Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

 

8.5.20   Při osobním výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

 

 

 

        

        REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

        REKLAMAČNÍ PROTOKOL

 

        POUČENÍ SPOTŘEBITELE O PRÁVU               ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

 

© Pikron 2015 - 2018.  
Tento účet již existuje.
Pokud je vaším úmyslem spravovat pod jedním účtem (shodný login) více odběratelů (např. vašich poboček), pokračujte v registraci.
K analýze návštěvnosti tohoto webu nám pomáhají soubory cookie. Prosím potvrďte souhlas s jejich používáním.       Další informace