Detail nákupního koše
Objednávky odeslané do 12,30 hod expedujeme v den objednání !!!

Pokud se neodhlásíte z účtu, měl by vás prohlížeč při příští návštěvě automaticky přihlásit a zobrazit vám i obsah neodeslaného košíku.

Poznámka k objednávce:
Vaše číslo objednávky:

Doprava a platba

Způsob dopravy:
Způsob úhrady:
Cena přepravy: Cena přepravného u platby dobírkou: 105,- Kč bez DPH (1 balík do 30 kg)
Cena přepravného u platby převodem: 85,- Kč bez DPH (1 balík do 30 kg)

Dodací adresa (upravit)

Název firmy
(jméno a příjmení):
Kontaktní osoba:
Ulice č.p.:
Město:
PSČ:
Stát:

 

Zásady ochrany osobních údajů

Pikron s.r.o., Pražská 3347/46a, 400 01 Ústí nad Labem, platné od 25. 5. 2018

 

 

 

Prohlášení správce a základní ustanovení

 

Společnost PIKRON s.r.o., IČ47283777, se sídlem Pražská 3347/46A, 400 01 Ústí
nad  Labem , jako správce  osobních údajů   prohlašuje,  že  veškeré  poskytnuté
osobní  údaje  na  základě  oprávněného zájmu  nebo  uděleného souhlasu  jsou
považovány  za  přísně  důvěrné  a  je  s nimi  nakládáno  v  souladu  s   platnými
právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, ve smyslu zákona 101/2000
Sb.  ve znění pozdějších  předpisů  a  Všeobecného  nařízení o ochraně osobních
údajů GDPR (Nařízení EU 2016/679).

 

Osobními    údaji   se    rozumí    veškeré    informace   o    identifikované    nebo
identifikovatelné   fyzické  osobě,   kterou  lze  přímo  či   nepřímo   identifikovat,
zejména  odkazem  na  určitý  identifikátor,  například  jméno,  identifikační číslo,
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či  více zvláštních prvků  fyzické,
fyziologické,   genetické,   psychické,  ekonomické,   kulturní  nebo   společenské
identity této fyzické osoby.

 

Společnost  PIKRON  s.r.o.  splnila svou  zákonnou oznamovací povinnost a dne
4. 12. 2014 se registrovala na ÚOOÚ pod reg. č. 00055860.

 

 

 

 

Rozsah zpracování osobních údajů

 

V rámci  naší činnosti, např. při plnění smluv,  komunikaci s vámi  nebo  zasílání
obchodních sdělení, evidujeme a shromažďujeme tyto osobní údaje:

 1. Jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího podnikatele,
 2. dodací adresu, případně adresu sídla firmy,
 3. IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,
 4. telefonický a e-mailový kontakt.

 

Výše uvedené osobní údaje využíváme pro 3 účely:

 • Pro plnění smlouvy a plnění povinností vyplývajících z obecně právních předpisů.  V tomto případě  využíváme  vaše  osobní údaje bez vašeho souhlasu na základě oprávněného zájmu dle GDPR. Zákazník bere na vědomí, že bez poskytnutí výše uvedených údajů není možné uskutečnit plnění smlouvy.
 • Pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti týkajících se obdobných produktů  a  služeb  v  souvislosti  s  již  uskutečněným  prodejem  za předpokladu, že zákazník toto využití svého elektronického kontaktu již při  jeho poskytnut í nebo  uzavření smlouvy  neodmítl  a  má v každém sdělení možnost jednoduchým způsobem odmítnout souhlas s využitím svého elektronického kontaktu.
 • Pro zasílání obchodních sdělení na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas nám musí dotyčná osoba udělit ve správě svého  účtu na  našem  webovém  rozhraní.  Souhlas  může  být  udělen
  i  jiným,  ale prokazatelným  způsobem.  Souhlas  lze kdykoliv odvolat jednoduchým sdělením na e-mailovou adresu prodej@pikron.cz nebo
  ve správě svého účtu na našem webovém rozhraní.

 

 

 

 

Účel zpracování osobních údajů na základě

oprávněného zájmu (bez vašeho  souhlasu)

 

Informační oznámení o ochraně osobních údajů

 

Pokud  máme  uskutečnit  objednávku  nebo  plnit  smlouvu,  požadujeme od
našich  zákazníků  osobní  údaje,  které  jsou  nezbytné  pro  zpracování  těchto
dokladů. V  tom případě  požadujeme  osobní  údaje od  zákazníka  na  základě
oprávněného  zájmu  dle  čl. 6 odst.1 písm b)  GDPR  a  pro  zpracování  těchto
údajů není nutný souhlas  zákazníka.   Bez  poskytnutí   těchto  osobních  údajů
nejsme  schopni uskutečnit plnění smlouvy.

 

Pokud  uskutečníme  přijetí  objednávky  nebo plnění  smlouvy,   jsme   vázáni
právními normami k dočasnému uchování poskytnutých osobních údajů. V tom
případě  zpracováváme  poskytnuté osobní údaje také na základě oprávněného
zájmu a  opět  není třeba od zákazníka  vyžadovat  souhlas s jejich zpracováním.
Jsme  vázáni  především  zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění  pozdějších
předpisů,  zákonem  č.  586/1992  Sb.,  o daních  z   příjmů, ve  znění  pozdějších
předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

Bez udělení souhlasu zákazníka jsme i oprávněni mu zasílat obchodních sdělení
ve smyslu  § 7 odst. 3  zákona č. 480/2004 Sb., o  některých službách  informační
společnosti    týkající   se   obdobných   produktů   a   služeb   v   souvislosti  s  již
uskutečněným   prodejem  
 a   to   za   předpokladu,  že  zákazník  využití  svého
elektronického    kontaktu   již   při    jeho   poskytnutí   nebo   uzavření   smlouvy
neodmítl.  V  každém  obchodním   sdělení   má   také   náš   zákazník   možnost,
jednoduchým  způsobem  odmítnout  souhlas  s  využitím svého  elektronického
kontaktu k těmto účelům.

 

 

 

 

Účel zpracování osobních údajů na základě

vašeho souhlasu

 

K jakému účelu zpracování osobních údajů nám dáváte souhlas

 

Účelem zpracování vašich osobních údajů na základě vašeho souhlasu je zasílání

obchodních  sdělení.   Několikrát  do  roka  těmito  sděleními  informujeme  naše
zákazníky  o  zajímavých  a  nových   produktech,   cenových   úpravách   a  jiných
důležitých  obchodních  změnách.  Při přípravě dat nedochází  ze  strany správce
k automatickému  individuálnímu  rozhodování. ve smyslu čl. 22 GDPR.  Přečtěte
si  také,  jakým  třetím osobám  vaše  osobní údaje,  v  jakém  rozsahu a z jakého
důvodu poskytujeme.

 

 

 

 

Doba zpracování osobních údajů

 

Vaše  osobní údaje  budou  uchovány  po  dobu  5 let  od dne,  kdy  jste  nám  je
poskytli a udělili souhlas s jejich zpracováním prostřednictvím formuláře správy
účtu na  našich  webových  stránkách  www.pikron.cz.  Váš  souhlas lze  kdykoliv
odvolat  jednoduchým  sdělením  na e-mailovou adresu prodej@pikron.cz nebo
ve  správě  svého účtu  na  našem  webovém rozhraní.  Tím však  není  dotčena
povinnost uchovávat vaše osobní údaje z důvodů uvedených níže.

 

Vaše osobní údaje také uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech
práv  a povinností  plynoucích  ze smlouvy,  vaší objednávky, a dále  po dobu, po
kterou je společnost PIKRON s.r.o.,  podle  obecně závazných právních předpisů
jako správce povinna  tyto údaje uchovávat.  Jsme  vázáni  především archivační
povinností ,  zákonem  č.  235/2004 Sb.,  o  DPH,  ve znění  pozdějších  předpisů,
zákonem  č.  586/1992 Sb., o  daních  z  příjmů,  ve  znění   pozdějších   předpisů,
a zákonem č. 563/1991 Sb., o  účetnictví, ve znění  pozdějších předpisů. Pro tyto
účely uchováváme vaše osobní údaje po dobu nejvíce 10 let.

 

 

 

 

Komu předáváme vaše osobní údaje

 

Pro  marketingové  a obchodní účely  neposkytujeme  vaše  osobní údaje třetím
stranám  a  využíváme  je  pouze my  pro naše  interní účely . Vaše osobní údaje
nebudeme  ani   předávat   do  třetí  země,  do  země   mimo  EU   ani   jakékoliv
mezinárodní organizaci.

 

Vaše osobní údaje ale můžeme v souladu s našimi pokyny předat těmto osobám
a   společnostem,   které  pro  nás   zajišťují   účetnickou,   organizační,   právní  a
technickou činnost:

 • přepravní společnost DPD nebo případně jiná služba, která zajišťuje přepravu zboží
 • účetnická, auditorská nebo advokátní kancelář
 • orgán finanční správy či jiný úřad v případech, kdy nám to ukládají obecně závazné právní předpisy

 

Vaši spokojenost s našimi službami zjišťujeme také prostřednictvím e-mailových
dotazníků  v  rámci   programu  „Ověřeno zákazníky“   provozovaným   portálem
Heureka.cz . Při přijetí objednávky  poskytujeme této  službě  pouze  vaší  e-mail
adresu  pro  zaslání  dotazníku  spokojenosti.   E-mailová   adresa  slouží   pouze
k zaslání  dotazníku  a není  předávána  žádné třetí  straně  pro její  vlastní účely.
Zasílání dotazníku můžete v rámci dotazníku  odmítnout  a toto  odmítnutí  není
časově omezeno . Doporučujeme a zároveň vám velmi  děkujeme  za hodnocení,
se z této služby neodhlašovat. Tato služby v širším meřítku totiž slouží ne jenom
nám,  ale i vám  a  kolegiálně i  jiným  uživatelům  při  všeobecném  porovnávání
kvality obchodů.

 

 

 

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

 

Za podmínek stanovených GDPR máte tato práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

Pokud budete chtít zjistit, jaké osobní údaje uchováváme o vaší osobě či pokud
budete   chtít   uplatnit   jakákoliv   práva   výše   uvedená,  obraťte   se   na   nás
prostřednictvím e-mailové adresy prodej@pikron.cz a nebo si své údaje opravte
ve správě vašeho účtu na webových stránkách www.pikron.cz.

 

Uplatněním   práv  výše  uvedeným  způsobem  není  nijak  dotčeno  vaše  právo
podat  stížnost  u příslušného dozorového  úřadu.  Toto  právo  můžete  uplatnit
zejména  v  případě,  že  se  domníváte,  že  vaše  osobní  údaje   zpracováváme
neoprávněně  nebo v rozporu  s obecně  závaznými  právními předpisy. Stížnost
proti námi prováděnému zpracovávání  osobních údajů  můžete  podat  u Úřadu
pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7.

 

 

 

 

Používání souborů cookies a jak s jejich používáním udělujete souhlas

 

Souhlas s jejich používáním udělujete na vstupní stránce našich webových stránek !!!

 

Soubory  cookies  jsou  malé   textové  soubory,  které  se  při  návštěvě  webové
stránky stáhnou  do paměti vašeho prohlížeče.  Při příští  návštěvě  této webové
stránky  se soubory cookies  zasílají zpět na původní  webovou stránku  nebo na
jinou stránku, kterou cookies rozpozná.  Soubory cookies jsou užitečné, protože
při příští  návštěvě  webových stránek  umožňují  rozpoznat  zařízení  uživatele a
mohou  je  personalizovat  a  přizpůsobit   jeho   nastavením.  Jiné   typy  cookies
naopak   pomáhají   při   anonymní   analýze   návštěvnosti   a   vylepšování  naší
prezentace.

 

Typy souborů cookies

 

Dočasná cookies - automaticky se  smažou společně se zavřením internetového
prohlížeče.  Pamatují si  vámi  zvolená  nastavení  v  rámci  průchodu  stránkami,
např. polohu vámi otevřeného detailu zboží  apod.  Jsou  důležitá  pro komfortní
procházení webových stránek a to především, pokud se často pohybujete vpřed
a vzad.

 

Trvalá cookies  -  zůstávají  uložena  v  paměti   vašeho  prohlížeče   až  do  jejich
smazání  nebo  překročení doby uložení.  Konkrétně  např. na  našich  webových
stránkách budete při  jejich  příští návštěvě  (pokud jste se při  poslední návštěvě
neodhlásili)  automaticky  přihlášen i  ke  svému  účtu  a  uchová  se   vám  obsah
neodeslaného košíku.  Cookies  vás  prostě poznají  a personalizují  vaši   stránku
podle vašeho dřívějšího nastavení.

 

Statistická a reklamní cookies - během vaší návštěvy  webových stránek ukládá
námi povolená a sjednaná služba Google Analytics  anonymní  soubory  cookies,
díky nimž lze monitorovat používání  našich webových stránek.  Díky  této službě
např.  víme,  kolik  návštěvníků  naše  webové  stránky  používá a  dokážeme  tak
pochopit  chování  návštěvníků  a  zjistit   jaký  obsah  je  pro  ně   zajímavý.  Tato
anonymní cookies  mohou  využívat  námi sjednané reklamní služby pro zasílání
našich  reklamních bannerů.  Veškeré  uložené  analytické  informace  jsou  však
anonymní  a  používáme  je  pouze  pro  vlastní  technické  nebo  reklamní  účely.

 

Souhlas s používáním  souborů cookie udělujete  v dolní části úvodní stránky naší
webové  prezentace  volbou  „Přijímám“.  Tento  souhlas  zůstává  v  platnosti  po
dobu  30 dnů  od  poslední  návštěvy  našeho  webu.  Používání či  zákaz souborů
cookie  můžete také  globálně nastavit  v nastavení   vašeho webového prohlížeče

 

Pro  vaší   orientaci   níže  uvádíme   několik   praktických  odkazů  pro  správu
používání cookies ve vašem prohlížeči. V moderních prohlížečích můžete také
zapnout   funkci  anonymního   prohlížení,   která   zabrání  ukládání   údajů  o
navštívených webech.

 • Zde si můžete zkontrolovat, případně zablokovat ukládání souborů cookies ve vašem počítači. Upozorňujeme, že vám mohou přestat fungovat některé komfortní funkce při prohlížení webových stránek. http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

 

 

 

 

Zabezpečení vašich osobních údajů

 

I když žádný způsob přenosu dat po internetu a žádná metoda uložení dat není
bezpečná na 100 %,  správce  dat  prohlašuje,  že  přijal  vhodná  opatření  k  co
nejvyššímu zabezpečení vašich osobních údajů.  K  vašim osobním údajům mají
přístup   pouze   pověření   zaměstnanci   společnosti   PIKRON s.r.o.,  kteří  jsou
poučeni o mlčenlivosti. Přístup k vašemu účtu je provozován na zabezpečeném
rozhraní https.

 

 

 

 

Závěrečná ustanovení

 

S   těmito   podmínkami   souhlasíte   zaškrtnutím   souhlasu   prostřednictvím
internetového  formuláře  správy  vašeho  účtu  na  stránkách   www.pikron.cz.
Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a  s podmínkami ochrany
osobních údajů v naší společnosti, a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Správce  je  oprávněn  tyto  podmínky změnit.  Novou verzi  podmínek ochrany
osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

 

 

 

 

     

 

         

         Zásady ochrany osobních údajů

 

© Pikron 2015 - 2021.      

Účet s uvedeným e-mailem již existuje.

Pouze se přihlašte, případně si nechte poslat zapomenuté heslo.

Pokud je vaším úmyslem spravovat pod jedním e-mailem více účtů
(např. několik poboček), pokračujte v registraci. V tom případě ale
musíte zadat shodný e-mail i heslo s již existujícím účtem. Při
přihlášení vám potom systém vždy nabídne ke vstupu všechny
vámi spravované účty se stejným e-mailem a heslem.

K analýze návštěvnosti tohoto webu nám pomáhají soubory cookie. Prosím potvrďte souhlas s jejich používáním.       Další informace